Điều khoản sử dụng

 

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên KIMBIEN.VN (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

 

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

+  Mua Sản Phẩm bán trên KIMBIEN.VN; và

+  Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên KIMBIEN.VN

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

+  Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm và

+  Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2. Cách hình thành hợp đồng

2.1/ Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Kimbien.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của KIMBIEN.VN tới Khách Hàng.

2.2/ Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho KIMBIEN.VN; hoặc (ii) một tin nhắn từ KIMBIEN.VN tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.3/ Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên KIMBIEN.VN

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên KIMBIEN.VN

2.4/ KIMBIEN.VN có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của KIMBIEN.VN mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

 

Scroll
DMCA.com Protection Status